B. cereus'e esinemine piimas ja piimatoodetes

Üldtuntud tõde on, et kõrgekvaliteediliste piimatoodete saamiseks peab selleks kasutatav piim kui tooraine olema kvaliteetne. Selline piim peab olema oma koos­tiselt loomulik, rõõsk, korralikult jahutatud, bakterioloogiliselt suhteliselt puhas, maitse- ja lõhnavigadeta, värvuse- ja konsistentsivigadeta ning ei tohi sisaldada mehaanilisi lisandeid.

Toiduohutus ei ole ainult puhtuse tagamine toorpiima tootmisel, vaid ka rangete hügieeninõuete täitmine toiduainete tootmisel, töötlemisel ja turustamisel, mis hõlmab veel tooraine, pooltoodete ja valmistoote nõuetekohast käitlemist, tehno­loogiliste parameetrite jälgimist, seadmete efektiivset pesemist ja desinfitseerimist, töötajate isikliku hügieenireeglite tundmist. Vaatamata tarbijate ja toidukäitlejate teadlikkuse tõusule ning toiduainetetehnoloogiate täiustamisele, ei ole haiguspu­hangud ja nende esinemise tõenäosus sugugi vähenenud. Vastavalt kehtestatud õigusaktidele on käitleja kohustatud kontrollima toidutoorme, toidu ja nende käitle­mise nõuetekohasust ning rakendama abinõud selle tagamiseks. Seega ettevõtte enesekontrollikohustuse mõte seisneb selles, et vastutus lasub käitlejal. Mida roh­kem kontrollitakse ja jälgitakse tootmisprotsesse ja protsessisiseseid too­teid, seda väiksemaks muutub vigade esinemise tõenäosus valmistoodetes ja seda väiksemaks jääb valmistoote analüüsimise vajadus. Kui suunatakse ressursid lõpp­toote analüü­sile, siis sellisel juhul analüüsi tulemused võivad selguda hiljem, kui toode on juba väljastatud kliendile. Kui toode osutub kvaliteedile mittevastavaks, siis tuleb toode tagasi kutsuda, mis on väga kulukas ja aeganõudev protsess. Tooraine, vahetoodete ja protsessi kontrollil aga avastatakse vead enne lõpptoote väljastamist. Iga toidu­ainetetööstuse puhul oluliseks märksõnaks on toote jälgita­vus. See tähendab võimalust taastada jae- või hulgimüügis müüdud valmistoodan­gu eellugu kuni farmini välja. Toote jälgitavuse abil saab põhjalikult uurida toodete mittevastavuse juhte, neid analüüsida ja rakendada korrigeerivaid tegevusi, ning saavutada protsessi ja toote üle põhjalikum kontroll.

Käesolevas peatükis käsitletakse B. cereus'e esinemist piimas ning piimasaadustes: