Õppeaine: VL.0169 Piim ja piimasaaduste hügieen (4 EAP)
Õpiobjekti teema: Bacillus cereus piimas
Õpiobjekti maht: 15 tundi (0,4 õppenädalat = 0,6 EAP)
Sihtrühm: Veterinaarmeditsiini V kursus; toiduteaduse eriala tudengid
Õpiobjekti raskusaste: keskmine raskusaste

Õpieesmärk: Õppeaine "Piim ja piimasaaduste hügieen" raames käesoleva õpiobjekti läbitöötamine annab tudengitele baasteadmised ja ülevaade Bacillus cereus'est kui toidupatogeenist, toorpiima ja piimasaaduste saastumise allikatest ning kontaminatsiooni vältimise võimalustest. Õpiobjekt toetab õpiväljundite saavutamist. Õpiobjekti läbitöötamine on vajalik aktiivselt seminaritöös osalemiseks ning laboratoorse töö sooritamiseks.

Võtmesõnad: Bacillus cereus, toorpiim, piimatooted, kontaminatsioon, ohu ennetamine

Õpijuhis: Käesolev õpiobjekt on õppeprotsessi toetav õppematerjal, mida saab kasutada õppeaine "Piim ja piimasaaduste hügieen" raames B. cereus'e osa õppimisel. Õpiobjekt koosneb 7st peatükist ja 15st alapeatükist. Peatükkides leidub mõtlemisülesandeid, millele klikates on võimalik koheselt kontrollida oma teadmisi. Materjal sisaldab ka piltide suurendusluubiga vaatamise võimalust ning linke võõrkeelsele teemaspetsiifilisele teaduskirjandusele. Õpiobjekti läbitöötamise järel on võimalik omandatud teadmisi ja tekstist arusaamist kontrollida enesekontrolli testiga, kus tuleb valikvastuste hulgast leida üks õige vastus. Õppijale näidatakse tema tulemust protsentides. Testi võib korrata soovitud hulgal. Tulemusi ei salvestata.

Tehnilised nõuded õppija arvutile: Videofailide vaatamiseks peab olema arvutisse installeeritud Windows Media Player. Luubiga piltide suurenduse vaatamiseks on vajalik browseri Flashplayeri lisamooduli (http://www.adobe.com/products/flashplayer/) olemasolu. Pdf failide avamiseks on vajalik, et arvutisse oleks installeeritud Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html). Õpiobjekti (sh enesekontrolli testi) korrektne avanemine on kontrollitud järgmiste brauseritega: Internet Explorer, Mozilla Firefox, SAFARI ja OPERA. Pildimaterjali vaatamiseks Flashiga (suurendusklaasiga) tuleks kasutada brausereid: Internet Explorer, Mozilla Firefox või SAFARI.

Õpiväljundid: Õpiobjekti läbitöötamise järel üliõpilane:

  • omab ülevaadet B. cereus'est kui toidupatogeenist;
  • oskab nimetada ja analüüsida toorpiima ja piimatoodete saastumise võimalusi;
  • analüüsib B. cereus'e jaoks sobivaid kasvutingimusi;
  • selgitab B. cereus'e rolli tootmishügieeni ja toiduohutuse seisukohalt;
  • oskab välja pakkuda ja põhjendada praktilisi tegevusi vältimaks piima ja piimasaaduste kontaminatsiooni B. cereus'ega.

Tehniline teostus: kasutatud on JavaScripte, Edicy, Macromedia Flash MX, iSpring Free ja HotPotatoes programmi.

Õppejõud: dotsent Kadrin Meremäe