B. cereus'e leidumine

 

B. cereus on looduses laialt levinud bakter. Teda esineb nii pinnases (mullas), loomade allapanus, söödas, veekogudes, taimedel, inimeste ja loomade seedetraktis, õhus kui ka tolmus.

Joonisel B. cereus'e esinemine ja leviku peamised võimalused piima ja piimasaaduste tootmisel

B. cereus'e leviku teed piimatoodete tootmise ahelas võib jagada kolme gruppi:

1. Kontaminatsioon farmi tasandil saastunud udara, töötajate, allapanu kaudu:
  • Kuna B. cereus on looduses laialt levinud, siis toorpiima peamiseks saastumise allikaks on lüpsilehmade väljaheidete ja allapanu kaudu saastunud udar ja nisade pinnad. B. cereus'e vegetatiivsed vormid ja spoorid on alati olemas pinnases. Siiski lüpsilehmade karjatamisperioodil on nende hulk pinnases suurem kui muudel aegadel. 
  • Ka farmitööliste käed võivad olla saastunud batsillidega udara puhastamise ajal, kandes baktereid udaralt udarale. Kui enne lüpsi nisasid ei puhastata korralikult, siis on olemas väga suur võimalus toorpiima saastumiseks.  Kui lüpsihügieen on teostatud nõuetele vastavalt, siis on võimalik olulisel määral vähendada batsillide sattumist toorpiima.
  • Saastunud võivad olla ka põhk ning lüpsilehmade sööt, mis võivad sisaldada nii vegetatiivseid rakke kui spoore.

  

B. cereus'e arvukuse vähendamisel toorpiimas mängib suurt rolli udara puhtus (http://www.rsc.org/...)

2. Kontaminatsioon farmi tasandil ebapiisavalt puhastatud seadmete kaudu: 

  • Kui toorpiimas leidub B. cereus't, siis toorpiima kaudu jõuavad need bakterid ka lüpsiseadmetele, piimatorustikesse, piimatankidele. 
  • Kui seadmeid ei puhastata nõuetekohaselt, siis B. cereus on võimeline moodustama seadmete pindadel biokilet, mis saastab toorpiima iga kord, kui piim selle pinnaga kokku puutub.
  • Seepärast tuleb regulaarselt kontrollida seadmete puhtust, kasutatavaid pesemis- ja desinfitseerimislahuste kontsentratsioone, vee karedust ja kasutatava vee puhtust, et minimeerida toorpiima saastumist kontamineeritud pindade kaudu.

 

 B. cereus'e arvukuse vähendamisel toorpiimas mängib suurt rolli lüpsiseadmete, piimatorustike, piimatankide nõuetekohane pesemine ja desinfitseerimine (http://www.123rf.com/...)

3. Kontaminatsioon tööstuse tasandil ebapiisavalt puhastatud seadmete, õhu, töötajate kaudu: 

  • B. cereus on võimeline moodustama biokilet ka piimatööstuse seadmete pindadel.
  • On leitud, et B. cereus'e spoorid on oma olemuselt hüdrofoobsed ja sattudes seadmete pindadele (eeskätt roostevaba terasele), kus on olnud raske rakendada sanitatsiooni, moodustavad spooridest idanenud B. cereus'e vegetatiivsed rakud biokilet, mida on raske eemaldada. Sellisel viisil on seadmete pindadel kinnitunud B. cereus peamine pastöriseerimisjärgse piima saastaja.
  • Piima ja piimatoodete kontaminatsiooniallikateks on olnud peamiselt piimatorustikud, pakkemasinad, plaataparaadid. Biokilet on roostevaba pindadelt oluliselt raskem eemaldada kui muudelt pindadelt.
  • Saastumine võib levida ka õhu või töötajate kaudu. Väidetavalt kuni 40% inimestest võivad olla enese teadmata B. cereus'e kandjateks.

 

B. cereus'e arvukuse vähendamisel piimatoodetes mängib suurt rolli seadmete nõuetekohane pesemine ja desinfitseerimine (http://www.unitedindustries.com/...)